Přijímací řízení

Přijímací řízení do všech typů studia, tj. bakalářského, magisterského a doktorského, probíhá podle Řádu přijímacího řízení UK v Praze, příp. řádů přijímacího řízení jednotlivých fakult, v němž jsou rozpracována všechna související ustanovení zákona č. 111/1998 Sb.

Každoročně je Opatřením rektora stanoven Harmonogram přijímacího řízení pro akad. rok a v odpovídajícím termínu jsou zveřejněny podmínky přijímacího řízení pro akad. rok – na internetových stránkách, ve formě brožury vydané univerzitou, v příslušném vydání Učitelských novin a dále v rámci Dnů otevřených dveří univerzity a jednotlivých fakult.

Proces přijímacího řízení je zahájen doručením písemné přihlášky ke studiu příslušné fakultě. Každý uchazeč o studium obdrží (po ověření podmínek pro přijetí) Rozhodnutí děkana fakulty o výsledku přijímacího řízení. Po obdržení tohoto rozhodnutí má uchazeč právo v příslušné době požádat o nahlédnutí do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Uchazeč též může v příslušné době požádat rektora o přezkoumání rozhodnutí děkana o přijetí uchazeče ke studiu. Žádost o přezkoumání se podává děkanovi, který rozhodnutí vydal. Přezkumné řízení probíhá dle předem stanoveného harmonogramu. Rozhodnutí rektora o této žádosti je konečné a uzavírá se jím proces přijímacího řízení.

Základní podmínky k přijetí ke studiu

Základní podmínkou k přijetí ke studiu bakalářského či magisterského studijního programu je úplné střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Podmínkou k přijetí do doktorského studijního programu je absolvování magisterského studijního programu. Další podmínkou k přijetí, kterou stanovuje vysoká škola, je úspěšné složení přijímací zkoušky. V některých případech se zohledňuje praxe, prospěch na střední škole, účast v soutěžích. Podmínky k přijetí jsou zveřejněny u každého studijního programu, resp. oboru zvlášť.